Begeleiding op school onmisbaar binnen het Passend Onderwijs (samen zijn we sterk)

Sommige leerkrachten en ouders maken zich terecht zorgen over de toekomst voor wat betreft het Passend Onderwijs. Leerkrachten hebben het, naast het ‘gewone’ lesgeven, al zo druk met heel veel bijkomende taken. En nu komt er iets nieuws op het bordje van de scholen en van de leerkracht... in de klas. Hoe kan ik een kind met een bepaalde stoornis zo goed mogelijk in de reguliere klas laten functioneren, zodat iedereen zich er ook goed bij voelt: het kind met de stoornis, de klasgenoten en de leerkracht? Hoe kan ik het pedagogisch klimaat in de klas zo goed mogelijk krijgen en houden?

Naast begeleiding thuis bied ik ook begeleiding aan kinderen in het onderwijs. Deze begeleiding is vooral gericht op de stoornis/beperking van het kind, met het daaruit voortvloeiende gedrag en het houden van toezicht, en niet op de cognitieve ontwikkeling van het kind. Praktisch gezien betekent dit dat ik naast de leerling zit, signalen van de leerling opvang, eventueel individuele instructie geef en zo nodig bijstuur, terwijl de leerkracht het lesprogramma bepaalt en lesgeeft. Als de leerling vastloopt met een taak kan ik individueel uitleg geven, zonder dat de hele klas wordt opgehouden. Deze vorm van begeleiding kan ertoe bijdragen dat leerlingen met een stoornis beter in het reguliere onderwijs kunnen meekomen en is dus onmisbaar binnen het Passend Onderwijs.

Ook de leerkracht kan ondersteuning van mij krijgen door het geven van informatie over de stoornis en wat de stoornis specifiek voor deze leerling en zijn/haar omgeving inhoudt. Begeleiding op school kan in sommige gevallen vanuit het PGB, AWBZ, particuliere middelen of het rugzakje (*) worden betaald.

Afhankelijk van de hulpvraag en het beschikbare budget kunnen we de hoeveelheid uren inplannen. Zowel ouders als leerkrachten kunnen met de hulpvraag bij mij komen, maar beiden moeten het plan steunen, om een zo groot mogelijk resultaat te behalen. Samen zijn we sterk en met elkaar voelt beter dan alleen...

Vraag naar de mogelijkheden voor jullie als school en/of als ouders.
 

----------------------
(*)   Volgens Rijksoverheid.nl verdwijnt in het nieuwe stelsel voor Passend Onderwijs de leerlinggebonden financiering (LGF of "rugzakje"). Het budget blijft echter wel volledig beschikbaar, maar gaat voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende scholen.